Pytania z dnia 09.05.2019 do 22.05.2019 (NIESORTOWANE)


Żółty (NIEPOTWIERDZONY) - treść lub numer tematu może ulec zmianie.

Biało-zielony(POTWIERDZONY) - treść nie powinna ulec zmianie.

Temat 1

Jaką wartość pełnią innowacje językowe? Zbędne, czy potrzebne? Na podstawie tekstu profesora Miodka

 • Nuż w bżuhu
 • kanał Mówiąc Inaczej i seriale

Temat 2

Obraz społeczeństwa polskiego w tekstach kultury. Odwołaj się do tekstu podanego z Lalki, całości i wybranego tekstu kultury.


 • Dziady cz. III
 • Wesele
 • Lalka
 • Potop

Temat 3

Jak przedstawiany jest motyw śmierci? Odwołaj się do obrazu Anhelli i wybranych tekstów literackich.
Obraz śmierci w tekstach kultury. Przedstawiony był obraz Jacka Malczewskiego "Śmierć". Podać przykłady literackie.

 • Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
 • Proces
 • Dżuma

Temat 4

Czym dla bohaterów utworów mogą być książki? Odwołaj się do obrazu i innych tekstów literackich


 • Książki dla bohaterów utworów mogą być ukojeniem w chwilach cierpienia i nieszczęścia, oderwaniem się od rzeczywistości, która jest dla człowieka przytłaczajaca (można tak obraz zinterpretować) 4 część dziadów - cierpienia młodego Wertera wpłynęły na to, że Gustaw popełnia samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości -Lalka Stanisław Wokulski szuka ukojenia w książkach naukowych z powodu iz jego miłość jest nieodwzajemniona
 • ,, Pan Tadeusz "
 • Tango
 • Wesele

Temat 5

Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do fragmentu „Inny świat” i tekstów kultury.

 • Jan kochanowski tren X Eliza Orzeszkowa nad Niemnem rozmowa Zygmunta z matką

Temat 6

Czym dla człowieka jest szczęście? Odnieś się do wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Wyspy szczęścia"

 • Jądro ciemności, Arka Noego

Temat 7

Czego symbolem może być maska ? Odwołaj się do tekstów literackich. Obraz "Autoportret z maskami"

Temat 8

Czym są marzenia dla człowieka? Trzeba opisać obraz ( dziecko siedzące na dachu, w tle bilet i pociąg+ otwarty przejazd. ) oraz odnieść się do utworów literackich.

 • Stary człowiek i morze
 • Przedwiośnie
 • Ludzie bezdomni
 • Oskar i pani róża,
 • igrzyska smierci

Temat 9

Człowiek jako marionetka

Temat 10

Rola wspomnienia i pamięci po utracie kogoś bliskiego + obraz "Nieobecna"


 • Jan kochanowski tren X Eliza Orzeszkowa nad Niemnem rozmowa Zygmunta z matką

Temat 11

Jaką funkcję w dziełach pełni motyw snu? Odwołaj się do fragmentu (sen senatora Nowosilcowa), całości Dziadów III i dowolnego utworu literackiego.

Temat 12

Jak natura przedstawiana jest w dziełach literackich? Obraz "puszcza"

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 13

Relacje człowieka z naturą na podstawie obrazu "Poranek".

Temat 14

Jak przedstawiana jest wizja domu w sztuce? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Van Gogha "Domy w Auvers".

Temat 15

Jak artyści mogą ukazywać dom. Fragment Pana Tadeusza dworku w Soplicowie +odwołanie do całości i inny tekst kultury

Temat 16

Dom rodzinny. Odnieś się do fragmentu Elizy Orzeszkowej "nad Niemnem"

Temat 17

Jakie znaczenie nadają artyści przedmiotom. Na podstawie obrazu i utworów literackich.

Temat 18

Obrazy miasta w tekstach kultury. Odwołaj się do załączonego niżej fragmentu „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i innych tekstów kultury.

Temat 19

Różne oblicza samotności. Odwołaj się do fragmentu opowiadania "Wieża" Gustawa Herlinga Grudzinskiego oraz innych tekstów kultury.

Temat 20

Czy wyrazy modne są funkcjonalne w języku czy też nie?

Temat 21

Motyw przemijania. Obraz ,,Spóźniony już 120 min” Maciej Bieniasz

Temat 22

Jaką rolę w kulturze ma dworek, odwolaj sie do obrazu Kobieta przed dworkiem i tekstów literackich

Temat 23

Relacje ojciec z synem. Interpretacja obrazu pt.”Powrot syna marnotrawnego” Murilla i innych utworow literackich

Temat 24

Czym dla człowieka jest powrót do domu? Na podstawie obrazu.

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 25

Czym dla człowieka może być zniewolenie ? Odwołaj się do dzieła Magdaleny Abakanowicz "Klatka" i tekstów literackich.

Temat 26

Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu?

Temat 27

Jak autorzy przedstawiają rolę dzieciństwa w swoich dziełach? Rozważ problem odwołując się do załączonego obrazu pt. "Lekarz lalek" oraz do wybranych tekstów literackich.

Temat 28

Jak artyści wykorzystują motywy biblijne w swoich dziełach literackich, obraz Madonna


Temat 29

W jaki sposob ukazane są dzieci w literaturze?Obraz Nicolay Belsky, gdzie biedne dziecko stoi wr framudze drzwini patrzy na uczących sie chlopczykow

Temat 30

Jak człowiek wpływa na drugiego człowieka. + Obraz - kobieta sterująca człowiekiem (marionetka)

Temat 31

Jaka rolę w życiu człowieka odgrywa sztuka

Temat 32

Jaką funkcje pełnia zdrobnienia w języku komunikacji? Odwołaj się do podanego tekstu, tekstu kultury i własnych doświadczeń.

Temat 33

Jezyk młodzieżowy - wzbogaca czy zubaza polszczyzne. Odwołaj się do podanego teksu, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz do tekstu kultury

Temat 34

Zapożyczenia wyrazów języka obcego przez współczesny język polski - konieczność czy moda? Odwołaj się do tekstu Aldony Skudrzyk, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.

Temat 35

Jak twórcy przedstawiają gospodarzy?

Temat 36

W jaki sposób są ukazywane relacje między mężczyzną a kobieta? Odwołaj się do tekstów literackich. ( Do tematu był obraz)

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 37

Manipulacja - czy ma wpływ tylko na etykę słowa? Odwołanie do tekstu wyjściowego o manipulacji, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.

Temat 38

Jak utrata kogoś bliskiego wpływa na życie drugiego człowieka? Odwołaj się do podanego tekstu

Temat 39

Jak twórczy wykorzystują środki stylistyczne i językowe aby ukazać w utworach melodyjność

Temat 40

Na czym polega stosowność wypowiedzi? Odwołać się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.

Temat 41

W jaki sposób przedstawiana jest ojczyzna?

Temat 42

Czym różni się grzeczność językowa wśród rożnych pokoleń

Temat 43

Jak artyści ukazują różnice pokoleń?

Temat 44

Jak autorzy przedstawiają upływ czasu w swoich dziełach?

Temat 45

Jak przedstawiane są osoby sprawujące władze w tekstach kultury


Temat 46

Jak twórcy przedstawiają bohaterów w obliczu wyboru

Temat 47

Jak artyści przedstawiają postaci jednostek wybitnych w swoich dziełach?

Temat 48

Jakim przemianom ulegają formy grzecznościowe i czemu sluza? Odwołaj się do tekstu źródłowego i tekstów kultury

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 49

Omów i podaj powody ekonomizacji języka polskiego. Odwołaj się do fragmentu wywiadu, tekstu kultury i własnych doświadczeń.

Temat 50

Jaką funkcję pełnią symbole?


Temat 51

W jaki sposób artyści ukazują w swoich dziełach dramatyczne wyrażenia?

Temat 52

Motyw władzy utraconej

Temat 53

Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu?

Temat 54

W jaki sposób artyści ukazują nauczycieli i prowadzone przez nich lekcje?

Temat 55

Stylizacja językowa.

Temat 56

Jakie środki językowe wpływają na perswazyjny charakter wypowiedzi. Na podstawie Pieśni V (o spustoszeniu Podola) Jana Kochanowskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury.

 • Reklama lidla,
 • rozmowy polityków

Temat 57

W jaki sposób artyści ukazują wojnę i pokój? Plakat Rafała Olbińskiego "Yes No" i utwory literackie

Temat 58

Jak autorzy przedstawiają wojne w tekstach kultury?

Temat 59

Relacje międzyludzkie w tekstach literackich

Temat 60

Zależności między mową werbalną i niewerbalną. własne doswiadczenia i tekst kultury

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 61

Jaką funkcję pełnią zwierzęta w dziełach?

Temat 62

Omów motyw walki dobra ze złem na podstawie obrazu "Śmierć skąpca " Hieronima Boscha. Odwołać się do tekstów literackich.


Temat 63

Obraz Renaty Domagalskiej "Flamenco - wir" Pytanie: Jaki wpływ na życie człowieka ma taniec? Odwołaj się do obrazu oraz innych tekstów literackich.

Temat 64

W jaki sposób i w jakim celu ukazywana jest przyroda? Obraz "Wiosna" Henryk Weyssenhoff i inne utwory literackie.

Temat 65

Tworzenie-naśladowanie rzeczywistości czy wyobrażenie

Temat 66

W jaki sposób artyści przedstawiają człowieka w obliczu niebezpieczeństwa?

Temat 67

Nastrój przy czynnościach codziennych, jak autorzy to pokazywali (obraz) i odwołanie do tekstów literackich

Temat 68

Apel w tekstach kultury. Omów zagadnienie odwołując się do podanego tekstu (Rota) oraz innych wybranych tekstów kultury.

Temat 69

Od czego zależy sposób prowadzenia dyskusji lub sporów? Odwołaj się do załączonego tekstu, wybranego tekstu kultury i własnego doświadczenia.

Temat 70

Czy plakat dobrze odzwierciedla metaforę bohatera zbiorowego (naród jak lawa) i bohatera jednostkowego? Odnieś się do plakatu i do całości Dziadów Adama Mickiewicza.Temat 71

Sylwetki zakochanych w literaturze (podać dwa teksty kultury)

Temat 72

w jaki sposób w tekstach kultury ukazywane są ludzkie namiętności?

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 73

Jak rozpoznać nieetyczne zachowania językowe odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całej powieści oraz własnych przeżyć.

Temat 74

Biesiady Polskie. Omówić fragment "Pana Tadeusza" i odnieść się do innych tekstów kultury

Temat 75

W jaki sposób i w jakim celu artyści przedstawiają żywioły? Odwołaj się do obrazu Williama turnera (statek, woda, port) i innych tekstów literackich

Temat 76

Co fascynuje artystów w kulturze ludowej?

Temat 77

Zabawy jezykowe w tekstach kultury na podstawie artykułu Anny Dąbrowskiej, innego dziela oraz własnej wiedzy

Temat 78

Jak artyści w utworach przedstawiają pasjonatów nauki?

Temat 79

Odwaga i tchórzostwo jako motyw tekstu kultury

Temat 80

Wykluczenia i bieda w literaturze i na podstawie obrazu.

Temat 81

Jakie są problemy w komunikacji interpersonalnej, odwołaj sie do podanego fragmentu, tekstu kultury oraz własnych doświadczeń

Temat 82

Jaka funkcje pełnią przysłowia? Na podst. Podanego tekstu, innego tekstu i wlasnych doswiadczen.

Temat 83

Jak poeci przedstawiają siebie.

Temat 84

Czym dla człowieka może być ograniczenie. Na podstawie rzeźby Magdaleny Abakanowicz- Klatka.


Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 85

W jaki sposób ukazywane jest rola pieniędzy w tekstach literackich oraz obrazie Skąpiec.

Temat 86

Przedstaw motyw zabawy w dziełach kultury odnies się do obrazu Emila Lindermana wiejska zabawa i innych tekstów kultury

Temat 87

W jaki sposób są realizowane tematy społeczne i polityczne w tekstach literackich?

Temat 88

Symbole w literaturze polskiej-fragment wesela, cały utwór i inny tekst kultury

Temat 89

Czym dla człowieka może być ukojenie. Odwołaj się do obrazu Jacka Malczewskiego Ukojenie i odwołaj się do innych tekstów kultury.

Temat 90

Jakie funkcje pełnią motywy baśniowe w tekstach kultury?

Temat 91

W jakim celu twórcy mogą wykorzystywać motyw starego zamczyska?

Temat 92

Jak autorzy przedstawiają naturę kobiety? Obrazek kobiety. Odwołaj się do utworów literackich.

Temat 93

Jaki obraz starości znajduje się w tekstach kultury?

Temat 94

Czym dla człowieka jest cierpienie?

Temat 95

Jak autorzy opisują różne stany psychiczne.

Temat 96

Podróż- poznanie siebie czy zwiedzanie swiata

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 97

Intepretacja i motyw buntu

Temat 98

Motyw drogi,wedrowki, pielgrzymowania

Temat 99

Czy język potoczny jest szansą na urozmaicenie polszczyzny czy stanowi dla niej zagrożenie. Odwołaj się do utworów literackich.

Temat 100

Swoboda w komunikacji czy przestrzeganie norm języka. Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu artykułu Włodzimierza Gruszczyńskiego i własnych doświadczeń komunikacyjnych.

Temat 101

Jakie są konsekwencje zranionych uczyć. Fragment Pana Tadeusz, cały utwór i inny tekst

Temat 102

Jaką siłę sprawczą ma język. Odwołać się do podanego tekstu (nie pamiętam) innego tekstu kultury i własnych doświadczeń życiowych.

Temat 103

Jakie mechanizmy wpływają na tworzenie nowych wyrazów?

Temat 104

Wpływ mitów na kształtowanie kultury europejskiej

Temat 105

Używanie tytułów to przejaw grzeczności, czy zbędna tytułomania? Odwołać się do własnych doświadczeń i tekstu kultury.

Temat 106

Jak przedstawiane są frazeologizmy

Temat 107

Jak zdaniem artystów można ukazać prawdę o człowieku odwołując się do obrazu Poznawanie się Ala Margena i utworów literackich

Temat 108

Jakie funkcje językowe charakteryzują dobre przemówienie? Odwołaj się do tekstu, doświadczeń własnych i wybranego tekstu kultury

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 109

Od czego zależy sposób prowadzenia dyskusji i sporów? odwolac sie do przytoczonego tekstu, tekstu kultury i wlasnych doswiadczen

Temat 110

Kłótnia, spory, waśnie. Zemsta

Temat 111

Jak artyści przedstawiają relacje kochanków i uczucia z nimi związane. Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Marca Chana "Błękitni kochankowie" oraz innych tekstów literackich.

Temat 112

Jak przedstawiana jest pierwsza miłość w tekstach kultury?

Temat 113

W jaki sposób użytkownicy języka posługują sie środkami retorycznymi?

Temat 114

Dialektyzacja językowa w dziełach literackich

Temat 115

Na czym polega idiomatyczność w języku?

Temat 116

co utrudnia lub uniemożliwia komunikacje Regina Pawłowska „Język rani i obraża”‬

Temat 117

W jaki sposób neologizmy wzbogacają język ?

Temat 118

Jak przedstawiamy w tekstach literacki jest motyw matki?

Temat 119

W jaki sposób środki językowe wyrażają emocje i przeżycia na przykładzie fragmentu pamiętników z powstania warszawskiego mirona Białoszewskiego i innych tekstów kultury.

Temat 120

W jakich warunkach może przeżyć człowiek? Na podstawie fragmentu Losu Utraconego oraz wybranych źródeł kultury

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 121

Czym jest bezradność człowieka wobec rzeczywistości i fragment "Procesu " Kafki (kiedy weszli do domu i go aresztowali) odwołać się do tekstów kultury.

Temat 122

Postawa człowieka w sytuacjach ekstremalnych. Odwołał się do podanego fragmentu (Inny świat) i innych tekstów kultury.

Temat 123

Jak artyści przedstawiają motyw emigranta? Wiersz i teksty kultury

Temat 124

Wynalazki i odkrycia w życiu człowieka na podstawie Bolesława Prusa kronika tygodniowa

Temat 125

Jaki w dziełach sztuki pokazywane są relacje międzypokoleniowe.

Temat 126

Sława jako przedmiot ludzkich marzeń. Odwołaj się do tekstów kultury.

Temat 127

Rzeczy które dodają sens życia. Odwołaj się do tekstu Lalki całej powieści Bolesława Prusa i i innych tekstów kultury.

Temat 128

Jaką funkcję pełni epizod w powieści? Odwołaj się do fragment "Lalki" (sądzenie się o lalkę), całego utworu i innego tekstu kultury.

Temat 129

Rola ironii

Temat 130

Jakie są skutki rozwoju cywilizacji? Rozważ problem na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej "Odkrycie"

Temat 131

Czym jest radość ?na przykładzie wiersza Notatka Wisławy Szymborskiej

Temat 132

W jaki sposób artyści ukazują tradycje i zwyczaje ludowe? Odwolaj sie do fragmentu 'Chłopow' i w wybranych tekstow kultury.

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 133

Na podstawie fragmentu „Lalki”, całej powieści oraz własnych kontekstów opowiedz o przestawianiu przyjaźni przez artystów w dziełach oraz o tym, jakie ma znaczenie w życiu każdego z nas.

Temat 134

Jak teksty kultury ukazują zesłanie.

Temat 135

Za pomocą jakich środków językowych artyści nawiązują do wrażeń zmysłowych?

Temat 136

Motyw życia jako labiryntu.

Temat 137

Utopia groźna pułapka czy kraina szczęśliwości

Temat 138

Środki językowe w przemowieniach

Temat 139

Czy dzieła sztuki pozwalają nam poznać prawdę o sobie? Odnieś się do obrazu Stracony czas i wybranych utworów literackich

Temat 140

Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają wpływ postępu cywilizacji na relacje międzyludzkie? Odpowiedz nawiązując do grafiki komputerowej Janusza Kapusty oraz wybranych utworów literackich

Temat 141

Jak ukazywana jest duchowość człowieka? Odwołaj się do wiersza Jana Twardowskiego Wyjaśnienie , i do wybranych tekstów literackich.

Temat 142

W jaki sposób język ukazuje emocję towarzyszące człowiekowi? Odwołaj się do fragmentu Cierpień Młodego Wertera, przykładów z własnego doświadczenia i tekstów kultury.

Temat 143

sposoby ukazania miłości rodzicielskiej

Temat 144

Jak Temat dzieła wpływa na interpretacje całego dzieła. I interpretacja rzeczy Auguste Rodina „Katedra”

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 145

Jakie znaczenie w tekstach kultu ma alegoria?? + obraz "Fortuna" (Tadeusz Kuntze)

Temat 146

W jaki sposób autorzy przedstawiają nieszczęśliwa miłość? odwołaj się do wybranego fragmentu lalki (rozmowa prezesowej Zasławskiej z Wokulskim) odwołaj się do całości lalki i wybranego tekstu kultury.

Temat 147

Obraz Bitwa pod Racławicami i pytanie jak artyści ukazują bohaterstwo.

Temat 148

ak twórcy przedstawiają przedstawiają ,,powitanie,, odwołaj się do obrazu ,,Nie oczekiwali (powrót skazańca),, autorstwa IIja Repina oraz innych tekstów literackich.

Temat 149

Zbrodnia jako motywacja działania człowieka. Trzeba było odwołać się do rzeźby

Temat 150

Czym dla człowieka może być praca? Odwołaj się do obrazu Włodzimierza Tetmajera pt Żniwa i innych tekstów kultury

Temat 151

Czy Eufemizm szkodzi w życiu czy ułatwia? Obraz.

Temat 152

Motyw orientalizmu na podstawie stepów akermańskich

Temat 153

W jaki sposób twórcy kreują postać błazna w swoich dziełach? Fragment wesela (stańczyk,dziennikarz) Całość utworu i jeden tekst kultury

Temat 154

W jaki sposób artyści przedstawiają wielkie wydarzenia historyczne i ich bohaterów? Odnieś się do pomnika powstania warszawskiego i utworów literackich.

Temat 155

Jak twórcy wykorzystują motyw pojedynku? Obraz pt. Turniej

Temat 156

Jakimi środkami językowymi wyrażana jest rozpacz? Odwołaj się do przytoczonego VII trenu Jana Kochanowskiego, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych.

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 157

Tradycje rycerskie we współczesności.

Temat 158

Jak autorzy wykorzystują nierealistyczne obrazowanie w swej twórczości. Obraz Salvadora Dalego- Kuszenie św.Antoniego

Temat 159

W jakiś sposób autorzy przedstawiają dzieje Polski w swoich utworach? Zdjęcie stoczni gdańskiej

Temat 160

Motyw ogrodu, jaką rolę może pełnić ogród w tekstach kultury, odwołaj się do tekstu "Ogród przedziwny" Leopolda Staffa i innych tekstów kultury.

Temat 161

Próżność w utworach literackich + interpretacja obrazu

Temat 162

motyw rozstania w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Artura Grottgera pożegnanie powstanca i do innych tekstów literackich

Temat 163

Co fascynuje artystów w młodości? Fragment: Oda do Młodości Adama Mickiewicza.

Temat 164

W jaki sposób autorzy ukazują problem wyobcowania i izolacji? (Obraz "wyspa")

Temat 165

Jak artyści ukazują komizm

Temat 166

Jakie informacje o człowieku dostarczają przezwiska? Na podstawie fragmentu „O przezwiskach jeszcze więcej” Na podstawie tekstu doświadczeń i innych tekstów kultury

Temat 167

Jakie funkcje języka dominują we współczesnej polszczyźnie? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.

Temat 168

Jak temperament wwplywa na jezyk. Fragment Pana Tadeusza

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 169

Jak artyści wyobrażają sobie koniec świata Obraz i 2 teksty literackie do przytoczenia